آخرین نمایشگاه هاhttp://besi.co/آخرین نمایشگاه های ثبت شدهen-usاولین نمایشگاه بین المللی سلامت و تناسب اندام(fitex)http://besi.co/exhibitions/view/608http://besi.co/exhibitions/view/608<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >اولین نمایشگاه بین المللی سلامت و تناسب اندام از تاریخ 14 الی 17 دیماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Sat, 04 Jan 2020 00:00:00 +0330سومین نمایشگاه فرانچایز، توسعه کسب و کارhttp://besi.co/exhibitions/view/607http://besi.co/exhibitions/view/607<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >سومین نمایشگاه فرانچایز,توسعه کسب و کار از تاریخ 14 الی 17 دیماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Sat, 04 Jan 2020 00:00:00 +0330پنجمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابستهhttp://besi.co/exhibitions/view/606http://besi.co/exhibitions/view/606<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >پنجمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه,هواپیما,پرواز,صنایع و تجهیزات وابسته از تاریخ 14 الی 17 دیماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Sat, 04 Jan 2020 00:00:00 +0330نمایشگاه توانمندیهای صنعتی، معدنی، تجاری و فرهنگی استان ها در تهرانhttp://besi.co/exhibitions/view/605http://besi.co/exhibitions/view/605<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >&nbsp;نمایشگاه توانمندیهای صنعتی,معدنی,تجاری و فرهنگی استان ها در تهران از تاریخ 14 الی 17 دیماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Sat, 04 Jan 2020 00:00:00 +0330بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغ های تزئینیhttp://besi.co/exhibitions/view/604http://besi.co/exhibitions/view/604<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی لوستر و چرا های تزئینی&nbsp; از تاریخ 14 الی 17 دیماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Sat, 04 Jan 2020 00:00:00 +0330سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ایhttp://besi.co/exhibitions/view/603http://besi.co/exhibitions/view/603<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا,خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای&nbsp; از تاریخ 14 الی 17 دیماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Sat, 04 Jan 2020 00:00:00 +0330بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزلhttp://besi.co/exhibitions/view/602http://besi.co/exhibitions/view/602<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل&nbsp; از تاریخ 5 الی 8 دیماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Thu, 26 Dec 2019 00:00:00 +0330دومین نمایشگاه بین المللی صنعت صوت، تصویر، نور، خدمات چند رسانه ای و تجهیزات وابستهhttp://besi.co/exhibitions/view/601http://besi.co/exhibitions/view/601<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >دومین نمایشگاه بین المللی صنعت صوت,تصویر,نور, خدمات چند رسانه ای و تجهیزات وابسته از تاریخ 5 الی 8 دیماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Thu, 26 Dec 2019 00:00:00 +0330نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداریhttp://besi.co/exhibitions/view/600http://besi.co/exhibitions/view/600<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری&nbsp; از تاریخ 5 الی 8 دیماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Thu, 26 Dec 2019 00:00:00 +0330ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (IRAN LAB)http://besi.co/exhibitions/view/599http://besi.co/exhibitions/view/599<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >ششمین تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران &nbsp; از تاریخ 26 الی 29 آذرماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0330نمایشگاه صنایع خلاق، ابتکارات و اختراعاتhttp://besi.co/exhibitions/view/598http://besi.co/exhibitions/view/598<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >&nbsp;نمایشگاه صنایع خلاق,ابتکار و اختراعات از تاریخ 26 الی 29 آذرماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0330شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابستهhttp://besi.co/exhibitions/view/597http://besi.co/exhibitions/view/597<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات,بااریابی و صنایع وابسته از تاریخ 26 الی 29 آذرماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0330بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشورhttp://besi.co/exhibitions/view/595http://besi.co/exhibitions/view/595<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور از تاریخ 26 الی 29 آذرماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0330پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات وتأسیسات بیمارستانیhttp://besi.co/exhibitions/view/594http://besi.co/exhibitions/view/594<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >پنجمین&nbsp; نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی,تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی&nbsp; از تاریخ 26 الی 29 آذرماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0330نمایشگاه فناوری (چین در ایران)http://besi.co/exhibitions/view/593http://besi.co/exhibitions/view/593<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >&nbsp; نمایشگاه&nbsp; فناوری &nbsp; از تاریخ 17 الی 20 آذرماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Sun, 08 Dec 2019 00:00:00 +0330