آخرین نمایشگاه هاhttp://besi.co/آخرین نمایشگاه های ثبت شدهen-usهجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابستهhttp://besi.co/exhibitions/view/614http://besi.co/exhibitions/view/614<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات ,ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته&nbsp; از تاریخ 13 الی 16 بهمن ماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Sun, 02 Feb 2020 00:00:00 +0330هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابستهhttp://besi.co/exhibitions/view/613http://besi.co/exhibitions/view/613<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته&nbsp; از تاریخ 3 الی 6 بهمن ماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Thu, 23 Jan 2020 00:00:00 +0330یازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابستهhttp://besi.co/exhibitions/view/612http://besi.co/exhibitions/view/612<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >یازدهمین&nbsp; نمایشگاه بین المللی قیر,آسفالت,عایقها و ماشین آلات وابسته&nbsp; از تاریخ 3&nbsp; الی 6 بهمن ماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Thu, 23 Jan 2020 00:00:00 +0330