آخرین نمایشگاه هاhttp://besi.co/آخرین نمایشگاه های ثبت شدهen-usپانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابستهhttp://besi.co/exhibitions/view/517http://besi.co/exhibitions/view/517<h4 >پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته<span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 12 الی 15 دی&nbsp; ماه سال 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0330اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایرانhttp://besi.co/exhibitions/view/516http://besi.co/exhibitions/view/516<h4 >اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران و صنایع وابسته<span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 3 الی 6 دی&nbsp; ماه سال 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0330پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (IRAN LAB)http://besi.co/exhibitions/view/515http://besi.co/exhibitions/view/515<h4 >پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران و صنایع وابسته<span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 3 الی 6 دی&nbsp; ماه سال 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0330نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشورhttp://besi.co/exhibitions/view/514http://besi.co/exhibitions/view/514<h4 >نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور<span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 3 الی 6 دی&nbsp; ماه سال 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0330چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانیhttp://besi.co/exhibitions/view/513http://besi.co/exhibitions/view/513<h4 >اچهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی و صنایع وابسته و صنایع وابسته<span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 3 الی 6 دی&nbsp; ماه سال 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0330اولین نمایشگاه بین المللی صنعت چینی، بلور، کریستال، تجهیزات ماشین آلات و صنایع وابستهhttp://besi.co/exhibitions/view/512http://besi.co/exhibitions/view/512<h4 >اولین نمایشگاه بین المللی صنعت چینی، بلور، کریستال، تجهیزات ماشین آلات و صنایع وابسته و صنایع وابسته<span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 2 الی 5 دی&nbsp; ماه سال 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Sun, 23 Dec 2018 00:00:00 +0330بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابستهhttp://besi.co/exhibitions/view/511http://besi.co/exhibitions/view/511<h4 >بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته و صنایع وابسته<span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 22 الی 25 آذر&nbsp; ماه سال 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Thu, 13 Dec 2018 00:00:00 +0330