آخرین نمایشگاه هاhttp://besi.co/آخرین نمایشگاه های ثبت شدهen-usچهارمين نمايشگاه بين المللي فناوري و نوآوري http://besi.co/exhibitions/view/444http://besi.co/exhibitions/view/444<h4 >چهارمين نمايشگاه بين المللي فناوري و نوآوري<span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 2 الی 5 خرداد ماه سال 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0430بيست و چهارمين نمایشگاه بین المللی صنايع كشاورزي، موادغذایي، ماشین آلات و صنايع وابستهhttp://besi.co/exhibitions/view/446http://besi.co/exhibitions/view/446<h4 >بيست و چهارمين نمایشگاه بین المللی صنايع كشاورزي، موادغذایي، ماشین آلات و صنايع وابسته<span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 2 الی 5 خرداد ماه سال 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0430بيست و چهارمين نمایشگاه بین المللی صنايع كشاورزي، موادغذایي، ماشین آلات و صنايع وابسته http://besi.co/exhibitions/view/445http://besi.co/exhibitions/view/445<h4 >بيست و چهارمين نمایشگاه بین المللی صنايع كشاورزي، موادغذایي، ماشین آلات و صنايع وابسته<span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 2 الی 5 خرداد ماه سال 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0430