آخرین نمایشگاه هاhttp://besi.co/آخرین نمایشگاه های ثبت شدهen-usبیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیhttp://besi.co/exhibitions/view/537http://besi.co/exhibitions/view/537<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و صنایع وابسته<span >&nbsp;</span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 11 الی 14&nbsp; اردیبهشت ماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div></div><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0430دومین نمایشگاه اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلیhttp://besi.co/exhibitions/view/536http://besi.co/exhibitions/view/536<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >دومین نمایشگاه اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی <span >&nbsp;</span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 2 الی 5&nbsp; اردیبهشت ماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div></div><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Mon, 22 Apr 2019 00:00:00 +0430بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابستهhttp://besi.co/exhibitions/view/535http://besi.co/exhibitions/view/535<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته و صنایع وابسته<span >&nbsp;</span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 2 الی 5&nbsp; اردیبهشت ماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div></div><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Mon, 22 Apr 2019 00:00:00 +0430چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکیhttp://besi.co/exhibitions/view/534http://besi.co/exhibitions/view/534<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی و صنایع وابسته<span >&nbsp;</span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 2 الی 5&nbsp; اردیبهشت ماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div></div><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Mon, 22 Apr 2019 00:00:00 +0430دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمهhttp://besi.co/exhibitions/view/533http://besi.co/exhibitions/view/533<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه و صنایع وابسته<span >&nbsp;</span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 2 الی 5&nbsp; اردیبهشت ماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div></div><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Mon, 22 Apr 2019 00:00:00 +0430