آخرین نمایشگاه هاhttp://besi.co/آخرین نمایشگاه های ثبت شدهen-usسومین نمایشگاه بین المللی کار ایران (Iran Jobex)http://besi.co/exhibitions/view/621http://besi.co/exhibitions/view/621<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران &nbsp; از تاریخ 1 الی 4اردیبهشت ماه سال 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Mon, 20 Apr 2020 00:00:00 +0430سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمهhttp://besi.co/exhibitions/view/620http://besi.co/exhibitions/view/620<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس, بانک و بیمه&nbsp; &nbsp;از تاریخ 1 الی 4اردیبهشت ماه سال 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Mon, 20 Apr 2020 00:00:00 +0430بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابستهhttp://besi.co/exhibitions/view/619http://besi.co/exhibitions/view/619<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده,پاک کننده,بهداشتی,سلولوزی و ماشین آلات وابسته&nbsp; از تاریخ 1 الی 4&nbsp; اردیبهشت ماه سال 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Mon, 20 Apr 2020 00:00:00 +0430سومین نمایشگاه بین المللی ایران سبز (Iran Green)http://besi.co/exhibitions/view/618http://besi.co/exhibitions/view/618<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >سومین نمایشگاه بین المللی ایران سبز &nbsp; از تاریخ 25 الی 27 فروردین ماه سال 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Mon, 13 Apr 2020 00:00:00 +0430پنجمین کنگره دندانپزشکی ایرانhttp://besi.co/exhibitions/view/617http://besi.co/exhibitions/view/617<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >پنجمین کنگره دندانپزشکی ایران&nbsp; از تاریخ 25 الی 28 فروردین ماه سال 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Mon, 13 Apr 2020 00:00:00 +0430چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایرانhttp://besi.co/exhibitions/view/616http://besi.co/exhibitions/view/616<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران&nbsp; از تاریخ 19 الی 22 فروردین ماه سال 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Tue, 07 Apr 2020 00:00:00 +0430